საქართველოს კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ

მუხლი 1. კანონის გამოყენების სფერო

ეს კანონი ადგენს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შექმნის, საქმიანობისა და ორგანიზაციის წესს.სრული ტექსტი