საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ

მუხლი 1. კანონის მიზანი 
ამ კანონის მიზანია ქვეყანაში პროფესიული განათლების ფუნქციისა და ადგილის განსაზღვრა, პროფესიული განათლების სისტემის შექმნა, რომელიც დააკმაყოფილებს სწრაფად და მუდმივად ცვალებად შრომის ბაზრის მოთხოვნებს.  სრული ტექსტი