აფხაზეთის კანონი ,,ნორმატიული აქტების შესახებ” აფხაზეთის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. “ნორმატიული აქტების შესახებ” აფხაზეთის კანონში (“აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საკანონმდებლო მაცნე” N1, 29.06.2004, მუხლი მე-2) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:სრული ტექსტი