საქართველოს კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

მუხლი 1. კანონის მოქმედების სფერო
 1. ეს კანონი ადგენს სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების ზოგად სამართლებრივ, ორგანიზაციულ და ეკონომიკურ პრინციპებს.სრული ტექსტი