საქართველოს კანონი საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ

მუხლი 1. კანონის მოქმედების სფერო 
 1. ეს კანონი არეგულირებს საბიბლიოთეკო საქმის ორგანიზაციის ძირითად საკითხებს, ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა საბიბლიოთეკო ურთიერთობებს საერთაშორისო სამართლის ნორმებისა და პრინციპების შესაბამისად. სრული ტექსტი