ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული უმაღლესი განათლების აღიარების წესი
 

”უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 891 მუხლის პირველი პუნქტისა და „საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის №37 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე–3 მუხლის მე–2 პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული უმაღლესი განათლების აღიარების წესი.სრული ტექსტი