საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მკაცრი აღრიცხვის ფორმების გამოსაყენებლად შემოღებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესი
 

”საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის 1-ლი პუნქტის, ”საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის №37 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის ”ფ” ქვეპუნქტის, მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის ”ა” და ”მ” ქვეპუნქტების, ”საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-3 ნაწილების, ”მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის 1–ლი პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს დანართი 1-ით გათვალისწინებული მკაცრი აღრიცხვის ფორმების გამოსაყენებლად შემოღებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესი.სრული ტექსტი