საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრების ტიპური დებულება
 

,,საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილების და საქმიანობის წესი შესახებ" საქართველოს კანონის 19-ე მუხლის მე-4 პუნქტის, საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის N37 დადგენილებით დამტკიცებული "საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების" მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ა" ქვეპუნქტის და მე-7 მუხლის ,,ა" ქვეპუნქტის, ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ბ" ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების – რესურს-ცენტრების თანდართული ტიპური დებულება.სრული ტექსტი