საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N 913 2009 წლის 26 ოქტომბერი ქ. თბილისი სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემის და აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გადატანის წესის დამტკიცების შესახებ