აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროში საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესი
ეს წესი შემუშავებულია ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის, „საჯარო  თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსისჩატარების წესის დამტკიცებისშესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის2009 წლის 5 თებერვლის  N 46  ბრძანებულების  შესაბამისად და განსაზღვრავს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროში (შემდგომში – სამინისტრო)ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამართული კონკურსის პრინციპებს, პროცედუ­რებს, ფორმებსა და ზოგად პირობებს.

სრული ტექსტი