საქართველოს კანონი სახელმწიფო შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების შესახებ

 

მუხლი 1. კანონის მიზნები და მოქმედების სფერო

1. ეს კანონი არეგულირებს სახელმწიფო შიდა კონტროლის, შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების განხორციელების წესს, პრინციპებს, აუდიტის სტანდარტებსა და მეთოდოლოგიას, ორგანიზებას, უფლებამოსილებას, დამოუკიდებლობის გარანტიებს და საკითხებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია სახელმწიფო შიდა კონტროლისა და შიდა აუდიტის სისტემის შემუშავებისათვის, ჩამოყალიბებისა და განხორციელებისათვის.

 სრული ტექსტი