კინოცენტრი აფხაზეთი
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრის
ბრძანება N303/
 
2012 წლის  12 ნოემბერი                            ქ. თბილისი
 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -კინოცენტრ “აფხაზეთის” დებულების დამტკიცების შესახებ
 
    საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61–ე მუხლის, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - კინოცენტრ “აფხაზეთის” ჩამოყალიბების შესახებ  აფხაზეთის მთავრობის 2005 წლის 11 ივლისის N37 დადგენილების მე-2 პუნქტის “ბ” ქვეპუნქტისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს დებულების მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის “ნ” ქვეპუნქტის შესაბამისად,
 
იხილეთ სრულად