აფხაზეთის მოზარდ–ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრის
ბრძანება N304/
 
2012 წლის12 ნოემბერი                              ქ. თბილისი
 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის აფხაზეთის მოზარდ–ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრის  დებულების დამტკიცების შესახებ
 
     საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61–ე მუხლის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -აფხაზეთის მოზარდ–ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრის შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 2010 წლის 18 მაისის N16 დადგენილების მე–2 მუხლის ,,ბ“ პუნქტისდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს დებულების მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის “ნ” ქვეპუნქტის შესაბამისად .
იხილეთ სრულად