აფხაზეთის სპორტული მომზადების ცენტრი
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრის
ბრძანება N305/ძ
 
2012 წლის12 ნოემბერი  ქ. თბილისი
 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - აფხაზეთის სპორტული მომზადების ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ
 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61–ე მუხლის, “აფხაზეთის სპორტული მომზადების ცენტრის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად ჩამოყალიბების შესახებ” აფხაზეთის მთავრობის 2006 წლის 21 თებერვლის N14 დადგენილების მე-2 პუნქტის“ბ” ქვეპუნქტის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს დებულების მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის “ნ” ქვეპუნქტის შესაბამისად .
იხილეთ სრულად