სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დებულების დამტკიცების შესახებ
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრის
ბრძანება N302/ძ
 
2012წლის  12 ნოემბერი    ქ. თბილისი
 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის    “სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დებულების დამტკიცების შესახებ”
 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61–ე მუხლის, „სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის“–საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად ჩამოყალიბების შესახებ აფხაზეთის მთავრობის 2005 წლის 01 ივლისის N 36-ე დადგენილების მე-2 პუნქტის “ბ” ქვეპუნქტისა და “აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს” დებულების მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის “ნ” ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
იხილეთ ბრძანება