აფხაზეთის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრის თეთრი ტალღის
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრის
ბრძანება N306/ძ
 
2012 წლის 12 ნოემბერი      ქ. თბილისი
 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - აფხაზეთის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრითეთრი ტალღის“დებულების დამტკიცების შესახებ
 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61–ე მუხლის, ,,სახელმწიფო თეატრების შესახებ” და ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ” საქართველოს კანონების, ,,აფხაზეთის მოზარდ-მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრის ,,თეთრი ტალღის” საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად ჩამოყალიბების შესახებ” აფხაზეთის მთავრობის 2007 წლის 26 მარტის N12 დადგენილების მე-2 პუნქტის ,,ბ” ქვეპუნქტისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს დებულების მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ნ” ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
იხილეთ სრულად