მინისტრის მოადგილე


ბელა კოპალიანი
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის
 მინისტრის მოადგილე 
 
განათლება
 2013 წლიდან დღემდე - ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი. სოციალური მეცნიერებების დოქტორანტურა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
თემა -   „ სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში, რეალობა და პერსპექტივები“.
1978–1983 წ.წ. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა მაგისტრატურა.აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 
2007–2008 - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის ექსპერტი. აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი.
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები 
2001 წელი  -„სამოქალაქო კურიკულუმის განვითარება და მისი დანერგვა საქართველოს სკოლებში“  აშშ. აიოვას უნივერსიტეტი. აშშ საელჩო საქართველოში, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი.
2005 წელი- „ინტეგრირებული მშვიდობის გაკვეთილები საქართველოს სკოლებისათვის“ ევროკომისია.
2005 წ–„ პრაქტიკული სამართალი და ადამიანის უფლებები“საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. 
2002-.2004წ.წ. - პროფესიული მომზადება. მსოფლიო ბანკი და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. 
1999-2001წ.წ. სასწავლო კურსი თემაზე - „ლიდერობა“, „მუშაობა გუნდში”, „კონფლიქტების მოგვარება და მედიაცია”, „კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები“ „გადაწყვეტილების მიღება”, “გუნდის შეკვრა“,“ფასილიტაცია“, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) და მშვიდობისა და განვითარების აკადემია (AED). 
2001წელი. -  “ადამიანის უფლებები”,  ინდიანას შტატის უნივერსიტეტი. (აშშ).
2001წელი - „სამოქალაქო განათლების კურიკულუმის შექმნა და მისი პრაქტიკაში დანერგვა“ aSS.  აიოვას უნივერსიტეტი. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი.
1999 წელი- სასწავლო კურსი -  „პროექტების წერა“, „ფონდების მოძიება და ურთიერთობა დონორებთან“.ევრაზიის ფონდი
1999 წელი- სასწავლო კურსი - „არაამთავრობო ორგანიზაციების განვითარება და მენეჯმენტი“, ევრაზიის ფონდი.
2008–2009წ.წ. - „მულტიკულტურული განათლება“, ევროკომისია.

სამუშაო გამოცდილება
2013 წელი - აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრის მოადგილე.
20013 წელი - „ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის“ სამთავრობო კომისიის სამუშაო ჯგუფის წევრი.
2011-2013 წელი – „სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების“ პროექტის მენეჯერი.აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) და PH international.
2013 წელი - საერთაშორისო კონფერენცია - „სკოლამდელი განათლება საქართველოში, რეალობა და პერსპექტივები“ მოდერატორი.საქართველოს განათლების სამინისტო,იუნისეფი.
2013 წელი  - “ ხელოვნება მშვიდობისათვის“ პროექტის თანაავტორი და ორგანიზატორი,საფრანგეთი,სტრასბურგი.
2013 წელი - „ახალგაზრდული ასამბლეა გაეროში“,პროექტის  თანავტორი და ორგნიზატორი. ნიუ იორკი აშშ. 
2011 წელი – შვეიცარიის,ბერნის უნივერსიტეტის მსოფლიო ვაჭრობის ინსტიტუტი. პროექტი --„გაეროს ათასწლეულის განვითარების მიზნების ხელახალი გააზრება, სტიქჰოლდერების აღქმა და სტრატეგიული არჩევანი“, კვლევების მონაწილე
2010 წელი -  „სამოქალაქო განათლება საქართველოს სკოლებისათვის ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) სამსახურში“. პროექტის ავტორი და მენეჯერი. International Organization for Migration  (IOM ).
2009 -2010 წელი - ადრეულ ასაკში ბავშვის განვითარების პროექტის ფარგლებში ასაკობრივი ვალიდაციის პრეტესტის დამკვირვებელი და ექსპერტი.
2008 – 2009 წ.წ. - საგანმანათლებლო რესურს ცენტრთან არსებული მუნიციპალური კომისიის წევრი.
2008 წელი -„პროფესიული განათლება დასაქმებისათვის“. პროექტის კოორდინატორი. General Board for Global Ministries (GBGM) მსოფლიო სამღვდელოების მთავარი საბჭო.
2008–2010წ.წ.-„ახალგაზრდული ცენტრები საქართველოში, ორგანიზაციული მენეჯმენტი და მართვა“. პროექტის ფასილიტატორი. გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP).
2008 – 2009წ.წ.- „მშვიდობის სასკოლო ქსელები“,პროგრამის ავტორი და ხელმძღვანელი.
2008-2009წ.წ.-„დევნილთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია“,პროექტის კოორდინატორი.  ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (OSCE).
2010 წელი - „განათლების ხელშეწყობის პროგრამა“ . პროექტის კოორდინატორი.The Clobal Fund for Children (GFC) მხოფლიო ბავშვთა ფონდი.
2009 – 2011 წ.წ. - მასწავლებელთა პროფესიული მომზადების აკრედიებული ( 6 მოდული) პროგრამების ავტორი  და  მენეჯერი.
2008 -2009 წ.წ. – „განათლება დასაქმებისათვის“, პროექტის კოორდინატორი  (CWS. Church world Service).
2008 წელი - ტესტური დავალებების მომზადება და მისი პილოტირება საქართველოს სკოლებში. ს.ს.ი.პ. ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი.
2008 წელი - ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვისა და პოლოტირების მწვრთნელი/კონსულტანტი
2007 წელი - ოლიმპიადა საქართველოს სკოლებში გუნდურ,ინტეგრირებულ პროექტებში -  პროექტების ექსპერტი. საქართველოს განათლების სამინისტრო.
2005–2007წ.წ.-ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვის პროექტის კონსულტანტი/მწვრთნელი. საქართველოს განათლების სამინისტროს რეფორმის ცენტრი.
2006 წელი - საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული ბავშვთა საკითხების საკოორდინაციო საბჭოს წევრი
2004 – 2006 წ.წ. „ინკლუზიური განათლება“. პროექტის მენეჯერი. UMCOR-საქართველო.
2004 -2005წ.წ. „ინტეგრირებული მშვიდობის გაკვეთილები საქართველოს სკოლებისათვის“. პროექტის კონსულტანტი 
2004 წელი - „ეთნიკური უმცირესობების მოზარდთა ცენტრები საქართველოში“. პროექტის ექსპერტი,კონსულტანტი. world vision.
2002 – 2004წ.წ. – „ახალგაზრდა ლიდერები მშვიდობისა და განვითარებისათვის სამხრეთ კავკასიაში“.პროექტის კოორდინატორი. აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), ამერიკის მშვიდობისა და განვითარების აკადემია. ( AED).
2001-2002წ.წ.- „საქართველოს ქალთა ლიდერობის პროგრამა“.პროექტის ფასილიტატორი. EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL PROGRAMS. PROJECT HARMONY
2001 – 2003წ.წ.- პროექტი „ილია ჭავჭავაძე“ მასწავლებელთა პროფესიული მომზადების მწვრთნელი.
2001 წელი - „სამოქალაქო განათლება საქართველოს სკოლებისათვის“. პროექტის ფასილიტატორი. აშშ საელჩო საქართველოში, აიოვას უნივერსიტეტი აშშ.
2001 წელი - „სამოალაქო განათლება საქართველოს სკოლებისათვის“.პროექტის მონიტორინგის ხელმძღვანელი საქართველოში. აიოვას უნივერსიტეტი (აშშ).
1998 – 2001წ.წ.- „მოზარდთა განვითარება“. პროექტის ფასილიტატორი. აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID).
1993 – 2005წ.წ.- აფხაზეთის განათლების სამინისტროს მთავარი სპეციალისტი.
1983 – 1993წ.წ. -ქ.სოხუმის #11 საშუალო სკოლის ისტორიის,საზოგადოებათმცოდნეობის და სამართალმცოდნეობის მასწავლებელი.
 
პუბლიკაციები
 
2009-2010წ.წ. - „მასწავლებლის სამაგიდო წიგნი” გამომცემლობა „უნივერსალი“ წიგნის ავტორი.
2009-2010წ.წ.-აკრედიტებული პროგრამები (მოდულები) მასწავლებელთა პროფესიულო მომზადების მიმართულებით.აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი.
2005 წელი - სასკოლო სახელმძღვანელო „მშვიდობის გაკვეთილები“ საქართველოს საჯარო სკოლებისათვის, წიგნის თანავტორი და მეთოდური ნაწილის ხელმძღვანელი. გამომცემლობა „ გეოარტი“. ევროკომისია.
2005 წელი - სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელო საქართველოს სკოლების IX-X კლასელთათვის, (მასწავლებლის და მოსწავლის წიგნი),გამომცემლობა „ინტელექტი“,წიგნის თანაავტორი
მონაწილეობა
2010 წელი. ნოემბერი - „ინტერაქტიური მეთოდები და სოციალური ქსელების როლი სწავლებაში“.სემინარის მონაწილე. აშშ.ნებრასკას უნივერსიტეტი
2010 წელი- სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარების ცენტრი. მოხალისე. ნებრასკა,ლინკოლნი -აშშ
2006 წლის თებერვალი - საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე „უფლებამოსილებითი განათლების გამოცდილება და პერსპექტივები“. მომხსენებელი. თბილისი,საქართველო
2005 წლის ივლისი - აფხაზი და ქართველი მასწავლებლებისათვის კონფერენცია თემაზე -„ინტეგრირებული მშვიდობის გაკვეთილები საქართველოს სკოლებისათვის“ ევროკომისია
2004 წლის ივლისი -მასწავლებელთა კონფერერენციის მონაწილე. აშშ ინდიანას შტატის უნივერსიტეტი
2001 წელის აპრილი - სიეტლი (აშშ) მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენციის დელეგატი
ტრენინგ მოდულები და სალექციო კურსები „საგანმანათლებლო დაწესებულებების მენეჯმენტი“, „სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული მომზადება“, „სწავლება და შეფასება“, „ინტერაქტიული მეთოდები სწავლებაში“,  
„ხარისხის მართვა სკოლაში“, „სკოლის სტრატეგიული განვითარება“,“ორგანიზაციის მენეჯმენტი“, „ადამინის უფლებები,მოვალეობები და პასუხისმგებლობები“, „საგნობრივი კათედრები და მისი მუშაობის ეფექტიანობა სკოლაში“,“პროექტების წერა“,“ეფექტური კომუნიკაცია და გუნდის შეკვრა“, „ლიდერების მომზადება“,“ადამიანური რესურსების მართვა“,“განათლება და კანონმდებლობა“,“მასწავლებლის უფლებები და პასუხისმგებლობები“,“მოსწავლის უფლებები და ვალდებულე-ბები“,“მშობლისა და მასწავლებლის ურთიერთობები“,“ურთიერთობა კოლეგებთან“,“კლასის დამრიგებლის მოსამზადებელი პროგრამა“, „სამოქალაქო განათლება მასწავლებელთათვის“,“კონფლიქტების მართვა და მედიაცია“, „კლასის მართვა“, „განვითარებისა და სწავლის თეორიები“.
ჯილდოები
 
20013 წელი - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საპატიო სიგელი. განათლების სისტემაში ნაყოფიერი პედაგოგიური საქმიანობისათვის.ახალგაზრდა თაობის აღზრდის საქმეში შეტანილი წვლილისათვის და აქტიური მოქალაქეობრივი პოზიციისათვის.
 
კომპიუტერული პროგრამები - საოფისე პროგრამები
ენების ცოდნა - ქართული,რუსული,ინგლისური