ანგარიშები
2012-02-17
ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს დაფინანსების შესახებ (ორგანიზაციული კლასიფიკატორის მიხედვით)
 

 
07/13/11
axali angarishi
qwreqiuwrehuq
qwrehqwrh
wqrehqowrheoqwre
2011-04-11
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს 2010 წლის ანგარიში
განათლება განათლების სფეროში აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტრო უზრუნველყოფს საქართველოს განათლების რეფორმისა და ზოგადი განათლების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარებას აფხაზეთის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში. “საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოწოდებულია საზოგადოების მონაწილეობით ჩამოაყალიბოს თანამედროვე და ინოვაციური საგანმანათლებლო და სამეცნიერო გარემო. ეს გარემო ეფუძნება არჩევანის თავისუფლებისა და თანამშრომლობის, სამართლიანი კონკურენციისა და თანაბარი შესაძლებლობების, სამოქალაქო ერთიანობისა და კულტურული თვითმყოფადობის პატივისცემის პრინციპებს და ხელს უწყობს ადამიანებს, შეიძინონ და განავითარონ სოციალური წარმატებისთვისა და თვითრეალიზებისთვის საჭირო ცოდნა და უნარები.” www.mes.gov.ge/მისია.
2010-04-01
აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს 2010 წლის პირველ კვარტალში შესრულებული სამუშაოს ანგარიში
საანგარიშო პერიოდში სამინისტროს საქმიანობა ძირითადად განისაზღვრება მისი სტრუქტურული ერთეულების– განათლების, კულტურისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა, პროგრამების, ანალიტიკური საქმიანობისა და კვლევების სამმართველოების მიერ ჩატარებული ღონისძიებებით.
2009-12-31
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მიერ 2009 წლის IV კვარტალში შესრულებული სამუშაოსანგარიში
2009-12-29
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამმართველოს მიერ 2009 წლის IV კვარტალში ჩატარებული სამუშაოების ანგარიში
12  >